Csak MaReSz tagok számára!
Tagfelvétel

A tagság előnyei

Milyen szolgáltatásokat nyújt a MaReSz a Tagjai részére?

 • tagjainknak ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk szakmai Event Hub Networking klubestjeinken, ami egyben kiváló értékesítési lehetőség is
 • kedvezményes megjelenési lehetőséget biztosítunk a két évente megrendezésre kerülő Event Touch szakmai konferenciánkon mind kiállítóként, mind konferencia résztvevőként
 • direkt elérést biztosítunk megújult weboldalunkhoz, ahol adataikat, fotóikat, üzleti leírásaikat karbantarthatják, illetve aktuális állásajánlataikat is feltölthetik
 • szakmai adatbázist biztosítunk
 • oktatási lehetőséget kínálunk a MaReSz által támogatott képzéseken
 • belső továbbképzéseket szervezünk, hogy szakmánkat elismertessük és a jövő szakembereit képezzük
 • rendezvénypiaci piackutatási információk, szakmai tanulmányok felhasználásához elérést biztosítunk
 • kedvezményes hirdetési lehetőséget kínálunk az Event Magazinban
 • közgyűléseken – igény szerint – rendes tagjainknak megjelenési lehetőséget kínálunk fel

A tagság feltételei

A Szövetségnek rendes tagja lehet minden olyan magyarországi, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az alábbi három pontnak együttesen megfelel:

 • elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Etikai Kódexet
 • rendezvények szervezésével, rendezésével, kivitelezésével foglalkozik, vagy azokban rendszeresen közreműködik, vagy részt vesz rendezvényszervezés oktatásában, kutatásában, publikálásában,
 • a Szövetség 3, legalább 1 éve rendes tagjának írásbeli ajánlásával rendelkezik és felvételét a tagság elfogadja

Tagdíj

 • A Szövetségbe felvételt nyert rendes tagok tagdíjat kötelesek fizetni, melynek éves összege: 90.000,-Ft.
 • A tagdíj mértékének esetleges módosításáról az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.
 • Az éves tagdíj tagok általi befizetése minden évben február 28. napjáig egy összegben esedékes.
 • Azok a rendes és pártoló tagok, akik a tagdíjfizetési tárgyév közben nyernek felvételt a Szövetségbe, a belépést követő tíz munkanapon belül kötelesek befizetni az éves tagdíj teljes összegét. A tagdíjak befizetése - általános szabály szerint - díjbekérő levél alapján a Szövetség pénzintézeti számlájára történő átutalással teljesíthető. A 224/2000 (XII/19.) Kormányrendelet szerint a Civil szervezet tagdíj bevétele nem minősül értékesítésből vagy szolgáltatás nyújtásból származó árbevételnek, hanem egyéb bevételként kell azt nyilvántartani. Mint egyéb bevétel, elszámolásának bizonylata lehet bármilyen számviteli bizonylatnak kinevezett dokumentum: pl. díjbekérő. Így a díjbekérő levél számviteli bizonylatként a tagcégek könyvelésében rögzíthető, azaz az Egyesület nem köteles számlát kiállítani. Amennyiben a díjbekérő alapján a tagdíj befizetése az előírt határidőig nem történik meg, mind a rendes tag, mind a pártoló tag az egyesületi tagságból eredő - Alapszabály 6. pontja szerinti – jogait a tagdíjhátralék fennállásának időtartama alatt nem gyakorolhatja. A tagdíj mérséklésére vagy a tagdíjfizetési kötelezettség felfüggesztésére nincs lehetőség.
 • Amennyiben a tag a díjbekérő alapján a tagdíj befizetését a naptári év december 15-ig nem teljesíti, az Elnökség jogosult az 5. pont szerinti kizárási eljárást lefolytatni és a tagot a Szövetségből kizárni.

A tagfelvétel menete

A tagfelvételi kérelmet az ajánlásokkal, a tagozati nyilatkozatokkal a jelölt a Titkársághoz juttatja el. Az adatlapok az alábbi oldalon letölthetők és azonnal elektronikusan továbbíthatók. A jelölt egy visszaigazoló emailt kap a jelentkezés elküldéséről, amely azonban nem jelent automatikus felvételt. A Titkárság haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül bekéri az Elnökség véleményét. Ha az Elnökség nem ad külön írásbeli véleményt, azt úgy kell tekinteni, mintha az Elnökség tag felvételét nem ellenezné. Ha az Elnökség nemleges véleményt ad, akkor a Titkárságnak azt kell csatolnia a Tagok részére küldendő anyaghoz, de ez önmagában a tagfelvételt nem akadályozza meg. Ezt követően a Titkárság a tagfelvételi kérelmet és az összegyűjtött információkat elektronikus úton eljuttatja a tagokhoz. A Tagok a Titkárság által meghatározott, legalább 8, de legfeljebb 30 napos határidőn belül szavazhatnak a tag felvételéről vagy a felvétel megtagadásáról. A Tagfelvételről a tagok elektronikus távszavazás útján döntenek. A tagjelölt felvétele akkor tekintendő elfogadottnak, ha legalább a tagság 25%-a +1 fő a tagfelvétel mellett szavazott. A jelölt felvételéről vagy elutasításáról a Titkárság értesíti a jelöltet. Felvétel esetén a tagság akkor válik véglegessé, ha a jelölt a tagdíjat időre megfizette.

Fontos tudnivalók a tagfelvétel elindítása előtt

Kérjük, a "MaReSz Tagozatok céljai és kritériumrendszere" dokumentumot alaposan tanulmányozzák át, mielőtt elindítják a tagfelvételi kérelmet. Javasoljuk, hogy teljes jogú tagként csak egy tagozatot, a cég fő tevékenységének megfelelőt, jelöljenek meg. A weboldalon a cég abban a tagozatban jelenik meg, amit főtagozatként megjelölt. Konzultációs tagként maximum 3 tagozat jelölhető be, ami azt jelenti, hogy becsatlakozhatnak az adott tagozati ülésekbe, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

Tagfelvételi kérelem benyújtása